Where is Yoshiko Tsubouchi?

Movie Role
Late Spring (1949) Kiku