Where is Toshirō Mifune?

Movie Role
Yojimbo (1961) Sanjuro Kuwabatake / The Samurai
High and Low (1963) Kingo Gondo
Samurai Rebellion (1967) Isaburo Sasahara, Producer
Seven Samurai (1954) Kikuchiyo
Throne of Blood (1957) Taketori Washizu
The Life of Oharu (1952) Katsunosuke
Rashomon (1950) Tajômaru