Where is Shôhei Hino?

Movie Role
Gozu (2003) Nose
Fukushima 50 (2020) Hisao Omori