Where is Seiji Miyaguchi?

Movie Role
The Human Condition I: No Greater Love (1959) Kyôritsu Ô
Seven Samurai (1954) Kyuzo