Where is Sansei Shiomi?

Movie Role
Eureka (2000) Yoshiyuki Sawai