Where is Kimiko Ikegami?

Movie Role
House (1977) Gorgeous / Gorgeous’s Mother