Where is Izabella Scorupco?

Movie Role
GoldenEye (1995) Natalya Fyodorovna Simonova