Where is Gong Li?

Movie Role
Raise the Red Lantern (1991) Song Lian
To Live (1994) Jiazhen
2046 (2004) Su Li-Zhen