Where is Ezzatolah Entezami?

Movie Role
Bita (1972) Bita's Father