Where is Daisuke Katō?

Movie Role
Yojimbo (1961) Inokichi
Seven Samurai (1954) Shichiroji
When a Woman Ascends the Stairs (1960) Matsukichi Sekine