Where is Aleksandr Raydanov?

Movie Role
Shadows of Forgotten Ancestors (1965) Onufriy Gutenyuk