Long Day's Journey Into Night (2018)

Directed by Bi Gan

No ratings found (rate this movie on Facebook or Discord with `!rate Long Day's Journey Into Night (2018) X.X/5`)

Huang Jue as Luo HongwuTang Wei as Wan QiwenSylvia Chang as Wild Cat's motherLee Hong Chi as Wild CatChen Yongzhong as Zuo HongyuanZeng Meihuizi as PagerDuan Chun-hao as Ex-husband of Wan Qiwen

Certified KinoChinaFranceDramaMystery

Request examples:

Subtitle languages: EnglishSpanishBrazilian Portuguese

Note: you must use specific languages with their specific pages/discord channels.