Kiki's Delivery Service (1989)

Directed by Hayao Miyazaki

No ratings found (rate this movie on Facebook or Discord with `!rate Kiki's Delivery Service (1989) X.X/5`)

Minami Takayama as Kiki / Ursula (voice)Rei Sakuma as Jiji (voice)Kappei Yamaguchi as Tombo (voice)Keiko Toda as Osono (voice)Mieko Nobusawa as Kokiri – Kiki's Mother (voice)Kôichi Miura as Okino – Kiki's Father (voice)Haruko Kato as Rô-fujin (voice)

JapanAdventureFantasyAnimationFamily

Request examples:

Subtitle languages: EnglishSpanishBrazilian Portuguese

Note: you must use specific languages with their specific pages/discord channels.